Публічний договір

oplata.com вітає Вас!

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ, що даний Публічний договір набуде чинності для всіх споживачів з «10» липня 2019 року та зобов’язуєтесь ознайомитись з умовами, передбаченими останнім.

Публічний договір

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія АБВ» про переказ коштів.

 • 1. Загальні положення.
  • 1.1. Цей договір є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанії АБВ» (далі по тексту – ФК АБВ ) необмеженому колу фізичних осіб щодо надання послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків, зокрема, шляхом використання електронних платіжних засобів, та, відповідно, подальшого перерахування коштів у безготівковій формі на користь Отримувачів (далі по тексту - Послуга); та розроблено згідно з вимогами Цивільного кодексу України, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про електронну комерцію», Правил міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard International, Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ No705 від 05.11.2014 р., Внутрішніх правил про переказ коштів та інших законів і нормативно-правових актів України.
  • 1.2. Даний договір набуває чинності згідно з ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та умови останнього є однаковими для всіх споживачів. Факт ініціювання споживачем переказу коштів (шляхом натиснення кнопки «Сплатити») є підтвердженням повного та беззастережного прийняття умов даного Публічного договору (акцепт оферти), а також свідчить про те, що споживач усвідомлює значення своїх дій, всі умови договору є зрозумілими для нього, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т. ін. та з цього моменту є Платником.
 • 2. Терміни та визначення.
  • 2.1. Терміни вживаються у наступному значенні:
   Платник – особа, з рахунку якої здійснюється переказ коштів з використанням ЕПЗ, чи шляхом формування і подання відповідного документа на переказ;
   Комісія - сума коштів, яка сплачується Платником Фінансовій установі за здійснення операції з переказу коштів відповідно до Тарифної політики Фінансової установи, чинну редакцію якої розміщено на www.abv.com;
   Переказ - рух певної суми коштів, задля її зарахування на рахунок Отримувача;
   Отримувач – особа, на рахунок якої надходить сума переказу;
   Платіжна система – Міжнародна платіжна система VISA International і MasterCard International, НСМЕП (ПРОСТІР).
   Обробка персональних даних - будь-яка дія, чи сукупність дій, зокрема, таких як: збір, реєстрація, адаптація, зберігання, накопичення, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, включаючи з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
   Персональні дані – дані чи сукупність даних про фізичну особу, яка ідентифікована, чи може бути ідентифікована;
   Ідентифікація - надання Платником та/або Отримувачем документів та/або відомостей, які необхідні для встановлення його особи; Супутні сервіси – сервіси, які надаються третіми особами, зокрема: з створення та підтримання облікового запису Платника, формування, доставки й сортування рахунків від Отримувачів, обробки даних щодо ЕПЗ, доставки Платнику паперової квитанції на підтвердження операції з ініціювання Переказу, надання Платнику технічної допомоги, служб підтримки за різними способами зв'язку та інших сервісів, які необхідні для якісного обслуговування Платника.
   Платіжний пристрій – програмно-технічний засіб, за допомогою якого Платник може ознайомитись з умовами здійснення переказу, сформувати документ на переказ (платіжне доручення), отримати документ на підтвердження здійснення переказу (чек, квитанція), зокрема: сайт, банкомат, система інтернет-банкінгу, платіжний термінал, мобільний пристрій і т. ін. Платіжний пристрій використовується задля здійснення платежу за допомогою системи ЕПЗ.
   Сайт – Інтернет-сайт, адміністрування якого здійснюється Фінансовою установою, банком, Отримувачем і т. ін., та який об`єднує сукупність файлів, прикладне програмне забезпечення, яке призначене для здійснення операцій з оплати товарів, робіт або послуг, з використанням ЕПЗ (їх реквізитів) в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – перелік вимог, необхідних для забезпечення безпеки даних стосовно ЕПЗ та їх держателів, які розроблені Платіжними системами.
   Електронний платіжний засіб – ЕПЗ - платіжний інструмент (платіжна картка і т. ін.), що здійснює функцію засобу ідентифікації, з використанням якого держателем такого інструмента ініціюється переказ коштів з відповідного рахунка Платника або банку, а також здійснюються інші операції. З використанням ЕПЗ формуються документи по операціях з застосуванням ЕПЗ, чи надаються інші послуги держателям ЕПЗ.
  • 2.2. Інші терміни, що вживаються в даному Публічному договорі, застосовуються відповідно до значень, викладених у Законі України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 • 3. Предмет договору.
  • 3.1. Даний договір установлює порядок проведення переказу коштів, умови, розмір комісії, строки, принципи виконання документів на переказ, відкликання документів на переказ, порядок вирішення спорів між Фінансовою установою та Платником в процесі переказу коштів (прийому платежів) на користь Отримувачів, відповідно до режиму роботи, який установлено Фінансовою установою.
  • 3.2. Згідно з умовами Публічного договору Платник доручає, а Фінансова установа, відповідно, здійснює приймання грошових коштів Платника, отриманих на поточний рахунок Фінансової установи, шляхом еквайрінгу ЕПЗ, прийому коштів від банків, які мають договірні відносини з Платниками, з метою подальшого переказу Отримувачу платежу, що визначений Платником.
  • 3.3. Переказ коштів здійснюється протягом 2 (двох) банківських днів, але в кожному випадку строком не більше трьох банківських днів з моменту ініціювання переказу Платником.
 • 4. Порядок проведення переказу коштів та вартість послуг.
  • 4.1. Перелік Отримувачів коштів, на користь яких можна здійснити платіж, відображається на екрані Платіжного пристрою. Фінансова установа переказує кошти на користь тих Отримувачів, з якими Фінансовою установою укладено договори, чи на реквізити, які зазначені Платником.
  • 4.2. Платник, з прийняттям умов Публічного договору, автоматично погоджується сплачувати під час переказу будь-які комісії за переказ коштів, які встановлені Фінансовою установою та інші платежі за умови, що інформація про розмір комісій/платежів доведена до відома Платника (включаючи шляхом розміщення на екрані Платіжного пристрою) безпосередньо до початку операції з переказу коштів. Фінансова установа повідомляє Платника, що те, що право на отримання комісії може бути передане Фінансовою установою банкам, чи іншим особам, які є власниками Платіжних пристроїв, у випадках, якщо Фінансова установа використовує їх Платіжні пристрої для переказу коштів відповідно до договірних умов.
  • 4.3. Розмір комісій встановлює та змінює своїм рішенням Фінансова установа в Тарифній політиці та може відрізнятись залежно від суми платежу, Отримувача коштів, виду платіжної картки, Платіжної системи, категорії Платників, виду ЕПЗ і т. ін.. Комісія може бути нарахована як у відсотку від суми Переказу, так і може бути фіксованою. При цьому, в тому випадку, якщо Платник скористався послугами Фінансової установи, він автоматично надає згоду на здійснення операції з переказу грошових коштів відповідно до умов оплати комісій, які встановлено Фінансовою установою.
  • 4.4. За результатами ініціювання фінансової операції з Переказу Платнику видається квитанція та/або чек, у якому зазначається наступне: сума переказу коштів, сума утриманої комісії/платежу та інша інформація, передбачена нормативно-правовими актами України і правилами Платіжної системи. Якщо існують необхідні технічні умови, то квитанції та/або чеки можуть надаватися окремо за кожну операцію з перерахування коштів (оплати) та на операції з утримання комісій.
  • 4.5. Квитанція та/або чек для підтвердження ініціювання Переказу може здійснюватись через виведення її зображення на екран Платіжного пристрою та/або в друкованому вигляді, якщо Платіжний пристрій може забезпечити відповідну можливість, та/або шляхом направлення листа на електронну адресу, вказану Платником.
  • 4.6. Застереження. Квитанція та/або чек підтверджують факт ініціювання Платником операції з Переказу, але не можуть бути гарантією надходження коштів на рахунок Отримувача у тих випадках, які прописані в даному договорі. Відповідні кошти підлягають негайному поверненню на рахунок Платника, але в будь-якому випадку протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту ініціювання такого повернення.
  • 4.7. Якщо для здійснення Переказу від Платника необхідним є внесення та/або заповнення будь-яких реквізитів, то в такому випадку відповідальність за правильність заповнення реквізитів несе Платник. Фінансова установа не є відповідальною за правильність заповнення фінансових та інших реквізитів Отримувача, щодо якого здійснено переказ коштів та, відповідно, здійснює переказ коштів за реквізитами, які вказав Платник.
  • 4.8. Якщо Платник ініціює переказ коштів з використанням ЕПЗ Платіжних систем, то Платник і Фінансова установа підпадають під дію зобов‘язань за даним договором, з урахуванням правил Платіжної системи.
  • 4.9. Фінансова установа здійснює ідентифікацію Платника та Отримувачів, окрім визначених випадків, в порядку та відповідно до вимог, які встановлено Внутрішніми правилами про переказ коштів та нормативно-правовими актами України, які діють на дату переказу. ЕПЗ є засобом ідентифікації Платника.
 • 5. Права та обов'язки.
  • 5.1. Фінансова установа має право на:
  • 5.1.1. надавання Платнику Послуги з переказу коштів без відкриття йому рахунку, включаючи з використанням ЕПЗ, та на отримання винагороди за надання Послуги;
  • 5.1.2. встановлювання обмежень стосовно суми, яку може переказати Платник протягом зазначеного проміжку часу;
  • 5.1.3. укладання договорів із банками, різними фінансовими установами, операторами платіжної інфраструктури, а також на залучання третіх осіб, задля організації прийому платежу від Платника та надання Платнику Супутніх сервісів;
  • 5.1.4. надання відмови Платнику щодо проведення операції з Переказу у випадку ненадання Платником відповідних відомостей та/або необхідних документів, а також, коли існують обґрунтовані підстави вважати, що Платник здійснює дії, які направлені на погіршення якості Послуг, використовує вкрадені ЕПЗ або ж, коли Переказ містить ознаки помилкового або неналежного;
  • 5.1.5. призупинення виконання Переказу, якщо існують підозри під час здійснення фінансового моніторингу, чи з інших підстав, передбачених чинним законодавством;
  • 5.1.6. призупинення надання послуг строком не більше 24 годин під час планових профілактичних робіт, усунення виявлених збоїв, чи недоліків;
  • 5.1.7. введення інших платних послуг в односторонньому порядку, самостійно, враховуючи ринкові умови змінювати розмір комісій за Послугу;
  • 5.1.8. змінювати налаштування, дизайн, графічні матеріали Сайту та Платіжного пристрою, в односторонньому порядку та в тому випадку, якщо це не буде обмежувати обсяг і якість Послуги.
  • 5.2. Платник має право:
  • 5.2.1. На своєчасне та якісне отримання Послуги, а також на рівний доступ до Послуги;
  • 5.2.2. На звернення до Фінансової установи для отримання роз’яснень та оперативного отримання інформації з питань щодо Переказу;
  • 5.2.3. отримати підтвердження стосовно ініційованої операції з Переказу у вигляді електронної квитанції з відповідним зазначенням ідентифікатора операції в обліковій системі Фінансової установи та коду авторизації, включаючи шляхом направлення листа на вказану Платником електронну пошту, а в передбачених випадках (на вимогу Платника) забезпечити надання паперової квитанції з підписом уповноваженої особи та відбитком печатки;
  • 5.2.4. закріплене ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», якщо Фінансовій уставі надаються власні персональні дані.
  • 5.3. Фінансова установа зобов‘язана:
  • 5.3.1. гарантувати безперебійну роботу та надійне функціонування систем під час надання Послуги, надавати Послугу щодо Переказу на умовах, передбачених даним договором та чинним законодавством України;
  • 5.3.2. надати вичерпну інформацію стосовно умов, розміру комісії та правил Переказу, включаючи шляхом виведення на екран Платіжного пристрою;
  • 5.3.3. надати Платнику для підтвердження ініційованого Переказу квитанцію - виведення її зображення на екран Платіжного пристрою та, якщо існує така можливість - направлення на електронну адресу Платника;
  • 5.3.4. зберігати в таємниці інформацію, отриману від Платника під час здійснення Переказу. Використання відповідної інформації здійснюється з дотриманням вимог, передбачених Законом України «Про захист персональних даних»;
  • 5.3.5. забезпечити постійний і безперебійний доступ до елементів системи Переказів особам, які мають відповідне право, чи повноваження згідно з законодавством України;
  • 5.3.6. забезпечити зберігання електронних даних Платника та щодо його Платежів протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання Платнику доступу до останніх, вживати необхідні заходи стосовно безпеки та захисту такої інформації;
  • 5.3.7. забезпечити необхідну інформаційну підтримку Платника, розміщувати на Сайті та в Платіжних пристроях актуальну контактну інформацію та інші можливі засоби зв‘язку.
  • 5.4. Платник зобов‘язаний:
  • 5.4.1. Неухильно дотримуватись умов даного договору та вимог чинного законодавства України;
  • 5.4.2. Здійснювати ініціювання Переказ лише з використанням ЕПЗ, які йому належать на законних підставах;
  • 5.4.3. Своєчасно здійснювати оплату Послуги відповідно до Тарифної політики Фінансової установи;
  • 5.4.4. У випадку непогодження з будь-яким положенням даного Договору - відмовитись від здійснення переказу;
  • 5.4.5. Під час користування Послугою не посягати на права третіх осіб;
  • 5.4.6. Негайно повідомити емітента про факт втрати ЕПЗ або компрометації реквізитів ЕПЗ.
 • 6. Відповідальність Фінансової установи та Платника.
  • 6.1. Фінансова установа несе відповідальність перед Платником щодо проведення Переказу, згідно з нормами чинного законодавства України та умов даного договору.
  • 6.2. Фінансова установа не несе відповідальність щодо якості каналів зв'язку загального користування та перебої в електромережі, а також щодо мережі передачі даних, з використанням яких відбувається доступ до Послуги.
  • 6.3. Фінансова установа несе відповідальність тільки за реальний збиток, який є документально підтвердженим; але в будь-якому випадку граничний розмір відповідальності не може перевищувати суми Переказу.
  • 6.4. Фінансова установа не несе відповідальність за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки в роботі програмних засобів або Сайту, а також за збитки Платника, які можуть бути пов’язані з зазначеним.
  • 6.5. Платник несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним під час ініціювання Переказу, включаючи такі дані як реквізити дотримувача, контактну інформацію і т. ін..
  • 6.6. Фінансова установа не несе відповідальності за наслідки невиконання Платником, Дотримувачем, чи банком Дотримувача своїх зобов’язань, а також спорів, які можуть виникнути між Платником та Дотримувачем стосовно якості, чи кількості товарів, робіт або послуг, які оплачені Платником.
  • 6.7. Фінансова установа не відповідає перед належним володільцем ЕПЗ, в тому випадку, якщо Переказ було ініційовано іншою особою, яка отримала доступ до ЕПЗ або реквізитів ЕПЗ.
  • 6.8. Фінансова установа звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань відповідно до даного договору, в тому випадку, якщо невиконання сталось через непереборну силу, події надзвичайного характеру (військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України), а також інші обставини надзвичайного характеру, які прямо впливають на виконання умов даного договору та які неможливо було передбачити, чи попередити розумними діями.
 • 7. Персональні дані.
  • 7.1. Фінансова установа має право здійснювати Обробку персональних даних Платника та іншої інформації, в тому випадку, якщо зазначена стане відома Фінансовій установі під час надання Послуги, в тому числі задля пропонування нових послуг, чи сервісів. Платнику гарантується дотримання його прав, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», з урахуванням статусу Фінансової установи як первинного суб’єкта фінансового моніторингу.
  • 7.2. Фінансова установа зобов’язується не передавати будь-яку інформацію, яка стала відомою в зв’язку з наданням Послуги, третім особам, окрім тих, які залучені Фінансовою особою та приймають участь під час надання Послуги, зокрема, таким суб’єктам як: банки, оператори платіжної інфраструктури і т. ін..
  • 7.3. Платник автоматично підтверджує надання згоди Фінансовій установі на передачу відповідних Персональних даних та іншої інформації зазначеним третім особам відповідно до умов даного пункту та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Платника третім особам згідно з нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних».
  • 7.4. Строк зберігання Персональних даних - 10 років з дати укладання даного договору.
  • 7.5. Акцептуванням цього договору Платник, як суб'єкт Персональних даних, добровільно погоджується на Обробку персональних даних Платника та підтверджує, що його повідомили про включення Персональних даних останнього до бази Персональних даних, а також те, що він знає свої права, гарантовані Законом України «Про захист персональних даних».
  • 7.6. Фінансова установа має право використовувати контактну інформацію (поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону), яка зазначена Платником під час ініціювання Переказу, зокрема, задля наступного: надання квитанції, інформування про зміни в умовах надання Послуги, інформування Платника про підстави невиконання Переказу, повідомлення про нові послуги, уточнення реквізитів, вказаних Платником під час ініціювання Переказу, повідомлення про різноманітні акції, програми чи інформаційно-рекламні заходи, маркетингові заходи, або опитування. Фінансова установа зобов’язується не передавати, а також не продавати зазначену інформацію будь-яким третім особам, окрім тих осіб, які приймають участь у здійсненні Переказу.
 • 8. Повернення коштів.
  • 8.1. Платіжний документ, який оформлено з використанням ЕПЗ, може бути відкликано Платником до списання суми коштів з його рахунка, а саме шляхом подання документа на відкликання до банку, який обслуговує відповідного Платника (емітента). Платіжний документ може бути відкликано лише в повній сумі. Документ на відкликання оформлюється Платником у довільній формі та засвідчується останнім у порядку, передбаченому емітентом.
  • 8.2. Після надходження коштів на рахунок Дотримувача будь-які вимоги Платника стосовно повернення коштів надсилаються безпосередньо Дотримувачу.
  • 8.3. Процедура опротестування Переказу, у випадку помилкового, неналежного Переказу, чи ненадання Дотримувачем відповідного товару/роботи/послуги, відбувається через емітента. Строк для опротестування – не більше 180 (ста вісімдесяти) днів з моменту ініціювання Переказу.
  • 8.4. Повернення коштів відбувається у повному обсязі, а також у випадку ініціювання Переказу за допомогою ЕПЗ – безпосередньо на той же ЕПЗ.
  • 8.5. Якщо Платником ініційовано Переказ на користь неналежного Дотримувача, чи на суму, яка не відповідала намірам Платника, Платник самостійно зв'язується з відповідним Дотримувачем з проханням повернути кошти, а також узгоджує процедуру такого повернення.
 • 9. Умови надання послуги «Автопоповнення».
 • 9.1. Послуга «Автопоповнення» (далі по тексту - Послуга) становить собою виконання Фінансовою установою розпорядження Платника щодо здійснення періодичного Переказу грошових коштів з ЕПЗ Платника у випадку настання, зазначених цим розпорядженням умов, в сумі, яка визначається Платником, Отримувачу коштів для поповнення балансу особового рахунку Платника у Отримувача. Розпорядження Платника оформлюється електронно, а саме шляхом налаштування параметрів Послуги (поріг балансу, кількість поповнень, сума поповнення, і т. ін.) та проходження процедури верифікації (перевірка належності ЕПЗ Платнику), яка полягає у зазначенні реквізитів ЕПЗ з подальшим блокуванням по ЕПЗ сум на 1 грн. до 30 днів.
 • 9.2. Особовий рахунок Платника у Отримувача ідентифікується за параметрами, які зазначаються Отримувачем (для операторів мобільного зв'язку - номер мобільного телефону).
 • 9.3. Можливість надання Послуги та особливості реалізації останньої, передбачено умовами договорів, укладених між Фінансовою установою та Отримувачем. Детальну характеристику Послуги розміщено на Сайті.
 • 9.4. Переказ коштів з рахунку ЕПЗ відбувається одним з наступних способів (залежно від договору з Отримувачем та налаштувань параметрів Послуги):
 • 9.4.1. На суму, яка зазначена Платником у розпорядженні, у випадку зниження балансу особового рахунку Платника у Отримувача нижче того значення, який встановлено Платником;
 • 9.4.2. На суму заборгованості по особовому рахунку Платника у Отримувача при виставленні рахунку Отримувачем, але не більше, ніж в розмірі максимальної суми, яка зазначена Платником у розпорядженні.
 • 9.5. Платежі здійснюються Фінансовою установою на підставі надходження повідомлення від Отримувача у випадку виконання умов, закріплених у розпорядженні Платника та викладених в п.9.4.
 • 9.6. Оформлення розпоряджень про надання/припинення надання Послуги здійснює Платник на Сайті.
 • 9.7. Оформлення розпоряджень про надання Послуги підтверджується Платником через проходження процедури верифікації, а припинення надання Послуги – через зазначення параметрів ЕПЗ.
 • 9.8. За одним особовим рахунком Отримувача може бути закріплено лише одну Послугу, а по ЕПЗ - необмежену кількість відповідних Послуг.
 • 9.9. Отримувач має право встановлювати обмеження на реєстрацію Послуги, беручи до уваги технічні можливості, тарифні плани та інші внутрішні обмеження. У таких випадках надання Фінансовою установою Послуги є або обмеженим, або ж повністю неможливим.
 • 9.10. Отримувач або Фінансова установа також може додатково інформувати Платника про факт надання Послуги, через надсилання листа на електронну пошту, чи шляхом відправки СМС-повідомлення.
 • 9.11. Фінансова установа не несе відповідальність за неналежне надання Послуги, в тому випадку, якщо Отримувач неправильно вказав відповідні параметри (щодо операторів мобільного зв'язку - номер мобільного телефону), чи інші параметри Послуги. Стосовно повернення коштів за зазначеними Переказами Платнику необхідно звертатися безпосередньо до Отримувача.
 • 9.12. За надання Послуги та здійснення Переказів Платник не сплачує додаткову комісію.
 • 9.13. Списання сум відбувається з того рахунку ЕПЗ, до якого було налаштовано Послугу.
 • 9.14. Після повторного випуску ЕПЗ, відповідно до якої зареєстровано Послугу, не відбувається гарантування Послуги в майбутньому.
 • 9.15. Перекази за Послугою не здійснюються, в тих випадках, якщо:
 • 9.15.1. Платником було оформлено розпорядження для відключення Послуги;
 • 9.15.2. Сума Переказу перевищує ліміт, закріплений на ЕПЗ;
 • 9.15.3. ЕПЗ заблоковано;
 • 9.15.4. Перевищено максимальну суму та/або кількість Переказів, встановлених Платником, Фінансовою установою, чи Отримувачем;
 • 9.15.5. Відбулась зміна умов договору Фінансової установи з Отримувачем, Послуга більше не надається;
 • 9.15.6. Операції по ЕПЗ припинено у зв’язку з чинним законодавством України, чи з інших причин, які не можуть контролюватися Фінансовою установою;
 • 9.15.7. Від Отримувача не надійшло повідомлення щодо необхідності здійснення Переказу;
 • 9.15.8. з моменту попереднього платежу ще не пройшло необхідного мінімального часового проміжку між послідовними Переказами по Послузі;
 • 9.15.9. Платнику відмовлено у проведенні Переказу Фінансовою установою;
 • 9.15.10. Платнику відмовлено у наданні Послуги Отримувачем.
 • 9.16. Платник надає згоду на припинення надання Послуги Фінансовою установою у тих випадках, коли:
 • 9.16.1. виявлено факти та ознаки порушення інформаційної безпеки щодо Платника;
 • 9.16.2. була тривала не активність Послуги;
 • 9.16.3. від Отримувача отримано запит про припинення надання Послуги, через значні зміни в договорі щодо надання послуг між Платником та Отримувачем (розірвання договору, переоформлення на іншу особу та ін.)
 • 9.17. Фінансова установа не є відповідальною за неможливість надання послуги у зв’язку з незалежними від Фінансової установи обставинами.
  • 10. Строк дії договору.
  • 10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту ініціювання Платником Переказу та діє до повного виконання зобов'язань за даним Договором.
 • 11. Порядок зміни і розірвання договору.
  • 11.1. Фінансова установа має право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов даного Договору, включаючи зміни щодо Тарифної політики, шляхом оприлюднення нової редакції Договору на Сайті. До того ж, нові умови надання Послуги є обов’язковими для Платника з моменту оприлюднення нової редакції даного Договору, якщо додатково при їх розміщенні не зазначено інший строк вступу змін в силу.
 • 12. Порядок розгляду спорів.
  • 12.1. Фінансова установа прагне до сприяння у вирішенні будь-якого питання/суперечки, які можуть виникнути з Платником. Якщо останнім не вдасться вирішити будь-який спір в загальноприйнятий спосіб та строк для Платника, то такий спір підлягає вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
  • 12.2. Фінансова установа не є відповідальною за якість послуг, робіт чи товарів Дотримувача, а також не відповідає по зобов’язаннях Дотримувача перед Платником.
  • 12.3. Фінансова установа цим гарантує, що будь-яка скарга/претензія Платника (усна/письмова), яка може виникнути з даного договору, буде розглянута Фінансовою установою. Фінансова установа також може прийняти всі необхідні заходи, задля задоволення скарги/претензії Платника, якщо відповідна скарга/претензія буде обґрунтованою.
  • 12.4. Платник маж право на звернення (скарга) на дії Фінансової установи до органу, який здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг (адреса: 01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3; тел. (044) 234-39-46, (044) 234-99-07; [email protected]), чи до органів з питань захисту прав споживачів – Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (адреса: 03680, м.Київ-150, вул. Горького 174; тел. (044) 528-73-07), її територіальних органів (адреси та телефони територіальних інспекцій Держспоживінспекції України можна знайти на сайті http://www.dsiu.gov.ua ).
  • 13. Заключні положення.
   • 13.1. У випадку невідповідності будь-якої частини Публічного договору чинному законодавству України, включаючи норми нових законодавчих актів, він буде діяти лише в тій частині, яка відповідає законодавству України.
   • 13.2. Будь-які звернення Платника буде розглянуто Фінансовою установою у такій же формі, в якій надійдуть відповідні звернення Фінансовій установі.
  Контактна інформація Фінансової установи:
  [email protected]